Intézeti tanács

Intézeti tanács

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely

ügyrendje

 

A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely (a továbbiakban: PPI) az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének (a továbbiakban SzMR) 13-20. §-ban meghatározottak szerinti intézet, belső tagolása az SzMR 22.§ (2) bekezdése szerint alakul. Az Intézet működése során az ELTE PPK Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SzMSz) 4. §-ban és a 6. §-ban meghatározottakra is figyelemmel kell lenni. Az PPI az Intézeti Tanács által elfogadott ügyrend alapján működik.

 

Az intézet neve és adatai

Az intézet elnevezése: Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely

Az intézet rövidítése: ELTE PPK PPI

Az Intézet angol nyelvű elnevezése: Institute of Education and Psychology at Szombathely

Az intézet működési helye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Az intézet feladata

A PPI az ELTE PPK SzMSz 9. §-ban meghatározottak szerint az alábbi feladatokat látja el:

A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely kiemelt feladata az oktatási portfóliójában szereplő szakok oktatása, folyamatos szakmai megújítása. Az intézet lehetőséget biztosít továbbá szakirányú továbbképzések keretében pedagógus-szakvizsga megszerzésére a munkaerő-piaci igényekhez igazodó területeken. Az intézet oktatói kutatásaikat kiemelten a neveléstudomány, a pszichológia, a bölcsészet- és társadalomtudomány alkalmazott területein végzik, így eredményeik visszacsatolásával számos területen hozzájárulnak a korszerű pedagógusképzés hatékonyabbá tételéhez.

Oktatási feladatok:

Jelenleg működő szakok gondozása:

-       Közösségszervező alapszak

-       Közösségi művelődés tanára osztatlan tanár szak

-       Andragógia mesterképzési szak

-       Az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai modul

 

Kutatási tevékenység

Az intézet lehetőséget biztosít a munkatársainak a tudományos kutatás magas szintű művelésére, támogatja a hazai és nemzetközi pályázatokat, valamint a munkatársak részvételét az európai programokban, nemzetközi tudományos intézményekben.

 

Az intézet vezetése, szervezeti felépítése

Az intézetigazgató az ELTE SzMR 18-19. §-ban meghatározottak szerint látja el a tevékenyégét.

Az intézeti adminisztrációt, beleértve az oktatásszervezést és a szakmai gyakorlatok szervezését az intézetigazgató szakmai irányításával az intézeti ügyintéző látja el. Az intézeti ügyintéző kapcsolatot tart más kari szervezeti

 

 

egységekkel, különös tekintettel a Dékáni Hivatalra, a Tanulmányi Hivatalra és a Gazdasági Hivatalra.

Az intézetigazgató javaslatára kijelölhető az PPI-n belül olyan oktató-kutató, aki

-        koordinálja a hallgatók azon képzési ügyeit, melyről az intézet mint szakterület köteles gondoskodni

-        felelős a gyakorlóhelyekkel való kapcsolattartásért, szervezi a hallgatók szakmai gyakorlatra történő jelentkezését és felügyeli a teljesítést

-        évfolyamfelelősként közreműködik a hallgatók és az intézet közötti kapcsolattartásban.

A kijelölt oktató-kutató munkatársak az intézetigazgató tájékoztatásával és engedélyével végzik munkájukat.