Történet

 

Intézetünkről

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely kiemelt küldetése, hogy a mindenkori társadalmi elvárásoknak és kihívásoknak megfelelő magas színvonalú felsőfokú képzést nyújtson a tanulmányaikat Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központ pedagógusképzésében folytató hallgatóknak a neveléstudomány és pszichológia területén; valamint a közösségszervezés, andragógia, emberi erőforrás tanácsadó,  és pszichológia BA, illetve MA szintű képzések hallgatóinak a bölcsészettudomány területén. Oktatóink alap- és alkalmazott kutatásokat folytatnak tudományterületük hazai és nemzetközi színterein, eredményeiket folyamatosan nyilvánossá teszik publikációink révén; rendszeresen kapcsolódnak be kutatás alapú fejlesztésekbe és innovációs projektek megvalósításába tudományos és oktatási tapasztalataik, eredményeik mind szélesebb körű társadalmi, gazdasági, valamint harmadik missziós hasznosulása érdekében.

Az ELTE PPI oktatói koordinálják és oktatják az ELTE Szombathelyen működő tanári szakjainak pedagógiai és pszichológiai modulját. A szombathelyi felsőoktatás 1959-es indulása óta a pedagógussá válás oktatási folyamatában a pedagógiai és pszichológiai ismeretek átadása mélyen kötődik a Pedagógiai és Pszichológiai Intézetben folyó szakmai, tudományos munkához, és alapvetően intézetünkben (és annak jogelőd tanszékein, intézeteiben) valósul meg.  Kiemelt célunk olyan naprakész kompetenciákkal rendelkező pedagógusok képzése, akik választott tanári hivatásukban a 21. század iskoláiban megállják helyüket a nálunk szerzett ismeretek, képességek és attitűdök birtokában; természetesnek tekintik a folyamatos megújulás, az élethosszig tartó tanulás igényét.

A PPI-ben nyújtott oktatási portfóliónk másik meghatározó eleme a közösségszervezés BA szak, és ahhoz kapcsolódóan ugyanazon képzési területen belül az andragógia MA, valamint az emberi erőforrás tanácsadó MA szakokon folyó oktatás. A mai közösségszervezés szak elődjének tekinthető népművelő szakon 1962-ben indult Szombathelyen a felsőfokú képzés. A szak jelenléte, a mindenkori társadalmi igényekkel párhuzamos tartalmi és konceptuális megújítása eggyéforrt a szombathelyi felsőoktatással.  

Büszkék vagyunk arra, hogy a szombathelyi felsőoktatás fent említett szakjai és képzései vonatkozásában jelentős múltú felsőoktatási szerepünk mellett 2020 őszén újabb szakkal gazdagodhatott intézetünk oktatási portfóliója: elindult a pszichológia szak BA szinten. A szak Szombathelyen elérhetővé tétele mutatja, hogy intézetünk a jelenben is rugalmasan és gyorsan reagál a társadalom és a gazdaság mind regionálisan, mind tágabb perspektívában jelentkező igényeire. A nálunk végzett pszichológusok választott tudományterületük elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben jártas olyan viselkedéselemző szakemberei lesznek, akik képesek egyének, csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztő célú beavatkozásban való közreműködésre. Egyben lehetőségük lesz a pszichológusképzés második, MA ciklusában is tanulmányokat folytatni. Szakjainkon végzett szakemberek munkavállalókként kiemelten járulnak majd hozzá egyrészt a magas minőségű munkaerő biztosítása, folyamatos foglalkoztathatósága érdekében a munkavállalók egészségi állapotának fejlesztéséhez; másrészt a belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadályozásához, a népességmegtartás feltételeinek javításához. 

Jelenünkben kiemelt cél a megújuló és befogadó társadalom vonzó városi környezet biztosítása, amely komplex programokkal valósítható meg, miknek részeként szükséges a közösségfejlesztési tevékenységek szorgalmazása, a lakosság egészségi, illetve mentális állapotának javítása. Ezekre a megyei és regionális stratégiai fókuszterületekre is reflektálva az ELTE PPI, helyben képzett pszichológusokkal támogatni tudja a mutatkozó egészségügyi és mentálhigiénés ellátási nehézségek kiküszöbölését; e területen a lakosság és a munkaadók szemléletformálását. 

Az ELTE PPI-ben folytatott kutatások a környezettudatos szemlélet, a társas kapcsolatok igényének és a digitalizációs tér hatásainak monitorozásával is tudományos alapot szolgáltathatnak e célok megvalósításához. A kultúraközvetítésben, közművelődésben dolgozó képzett közösségszervező szakemberek munkájukkal határozottan hozzájárulnak az ifjúság helyi megtartásához, a kultúraközvetítés magas minőségének biztosításához. Egyéb kulturális szolgáltatások szervezésével közösségfejlesztési és közszolgálati tevékenységeket látnak majd el. Társadalmi kívánalom az iskolarendszeren kívüli vállalati képzések, valamint lakossági online képzések szükségessége a felnőttképzés, mentálhigiéné területein. Jelenléttel vagy online térben szerveződő tréningek és/vagy azok szakmódszertanának szolgáltatása vállalaton belüli online közösségfejlesztéssel, vállalati kommunikáció- és szervezetfejlesztéssel és csapatépítés területeken jelenleg már az ELTE szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézetében képzett andragógus, emberi erőforrás tanácsadó MA diplomás szakembereivel is megvalósulhat.