Pedagógus szakképzés

Szakirányú továbbképzések

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK (PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA) VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK

 1. fejlesztő, differenciáló pedagógus (4 félév)

 2. mérés -értékelési feladatokra felkészült pedagógus (4 félév)

 3. mentori feladatokra felkészült pedagógus (4 félév)

 4. iskolai tanácsadó és konzultáns (4 félév)

 5. tananyag- és taneszköz innovátor pedagógus (4 félév)

AZ OKTATÁS FORMÁJA

A konzultációk általában péntek14.00 és szombat 9.00 kezdődnek, ezek formái: tantermi előadások, gyakorlatok, szemináriumok és bemutató foglalkozások. A képzés során 3-4 alkalommal külső intézményeknél szervezett gyakorlatok segítik az ismeretek elmélyítését.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE:

160.000.-Ft/félév

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

Minden év június 30.

Jelentkezni a postai úton elküldött jelentkezési lappal és az alábbi mellékletek csatolásával lelhet:

 • a pedagógus diploma másolata
 • legalább 3 éves szakmai gyakorlat munkáltatói igazolása

Postacím: Pedagógiai és Pszichológiai Intézet- Szombathely Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 9700

ÉRDEKLŐDNI : munkanapokon 10.00 és 12.00 óra között a 06-94/504-429 számon lehet.

 

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK

 1. FEJLESZTŐ, DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGUS (4 FÉLÉV)

A SZAKKÉPZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ ISMERETKÖRÖK ÉS A FŐBB ISMERETKÖRÖKHÖZ RENDELT KREDITÉRTÉK;

a)      Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b)      Választható ismeretkörök, gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Pszichológiai és gyógypedagógiai alapismeretek; Új típusú pedagógusi szerepek és feladatok: A gyógypedagógia alapfogalmai; A gyógy/pedagógiai folyamat (diagnosztika- terápia – prevenció- re/habilitáció); Akadályozottsági típusok a gyógypedagógiai praxisban (érzékszervi akadályozottak; mozgási akadályozottak; beszédben akadályozottak; mentálisan akadályozottak); 

Inkluzív pedagógia: A fejlesztés fő területei, módszertani alapok. Komplex szűrések a fejlesztő pedagógus szolgálatában: a szűrőeljárások menete, etikája, kompetenciája, az eredmények értékelése. Integráció és szegregáció a gyógypedagógiai iskoláztatásban; differenciáló pedagógia; kompetencia alapú oktatás; kooperatív tanulás; - Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlõség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttmûködés. - Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylõ személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlõdés zavarai miatt sajátos nevelési igényûvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos
eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelõzés; hátrányos helyzetûek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnõttoktatás

Egyéni gyakorlat: Tanulásmódszertan — A tanulási nehézségek oki háttere és tünetei (az olvasási és számolási nehézségek elméleti és gyakorlati kérdései). a gyermeki személyiség megismerésére szolgáló neveléspszichológiai és pedagógiai eljárások; az értelmi fejlettség, tanulási képességek mérésére, szűrésére szolgáló eljárások elemzése, esetmegbeszélések; testséma-, percepciófejlesztés gyakorlati eljárásai; a mozgás, mint a prevenciós fejlesztés fő területe; a játék szerepe a prevenciós korrekciós fejlesztésben, fejlesztő játékok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei; a zene szerepe a prevenciós és korrekciós fejlesztésben;

c)      Szakdolgozat: 10 kredit

 1. MÉRÉS- ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA FELKÉSZÜLT  PEDAGÓGUS (4 FÉLÉV)

a)      Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b)      Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

A pedagógiai kutatás módszertana: benne statisztikai alapok, tesztelmélet, statisztikai adatfeldolgozó programok; dokumentumelemzés; csoportos kutatási gyakorlat; műhelymunka; egyéni kutatási gyakorlat

Az ellenőrzés és értékelés problematikája; pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; diagnosztikus pedagógiai értékelés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minõségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülõi szervezõdések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzõi, összefüggése a teljesítménnyel.

pedagógus a szervezetben: iskolai klíma; tanácsadás; esélyegyenlősítés; reflexiók; a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttmûködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítõ új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

c)      Szakdolgozat: 10 kredit

 1. MENTORI FELADATOKRA FELKÉSZÜLT  PEDAGÓGUS (4 FÉLÉV)

a)      Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b)      Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Módszertani ismeretek: kooperatív tanulás; projektpedagógia; portfólió –készítés; digitális pedagógiai eszközök alkalmazása a gyakorlatban; pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttmûködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítõ új eljárások, módszerek,
technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Differenciáló pedagógia; differenciált tanterv; tananyag, differenciált követelmények, egyéniesített tanulás; kompetencia alapú oktatás;  projektpedagógia; kooperatív tanulás; team-teaching

Esélyegyenlőség az oktatásban- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylõ személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlõdés zavarai miatt sajátos nevelési igényûvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelõzés; hátrányos helyzetûek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnõttoktatás

Az ellenőrzés és értékelés problematikája: egyéni értékelés- önértékelés; qualitatív technikák az értékelésben; diagnosztikus pedagógiai értékelés, reflektív pedagógia; pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minõségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülõi szervezõdések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzõi, összefüggése a teljesítménnyel.

A szakvezetői munka elemei: Csoportos szakvezetői gyakorlat, egyéni gyakorlatvezetés :hospitálás; team-teaching; portfólió- készítés; reflekxiók; tanácsadás; tananyag-fejlesztés; tantervfejlesztés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetõségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése;

c)      Szakdolgozat: 10 kredit

 1. ISKOLAI TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁNS (4 FÉLÉV)

a)      Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b)      Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Speciális nevelési, tanácsadói feladatok: A tanácsadás pszichológiai és

pedagógiai alapjai; Egyéni tanácsadás; Csoportszervezés, csoportvezetés, csoportterápia;

Személyközi interakciók és kooperáció; Problémaérzékenyítő tréning; Pedagógiai

diagnosztizálás, fejlesztés; Egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdései;

Előítéletek es megelőzésük;

A társadalom perifériájára sodródott személyek és csoportok: A szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok; A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, hatékony tanórai foglalkoztatásuk; A pszichés fejlődés zavarait mutató gyermekek; Etnikai csoportok; Drogveszélyeztetettek; Bűnelkövetők;

A tanácsadás módszertana:  A személyes kompetenciák megismerése és fejlesztésének technikái; Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakításának es fenntartásának

c)      Szakdolgozat: 10 kredit

 1. TANANYAG ÉS TANESZKÖZINNOVÁTOR PEDAGÓGUS (4 FÉLÉV)

a)      Kötelező ismeretkörök és azok főbb tartalmi csomópontjai 55 kredit

b)      Választható ismeretkörök és gyakorlatok és azok főbb tartalmi csomópontjai: 55 kredit

Korszerű tanítási tartalmak és taneszközök készítése; személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése, tananyagok, tanulási programok összeállítására, taneszközök készítése.

Korszerű eljárások alkalmazása a tanulási folyamatban; tanulásdiagnosztikai eljárások alkalmazása, a tudás értékelésének korszerű eljárásai, differenciált tanulásszervezés, a kooperáció és projekt megfelelő alkalmazása a tanulási folyamatban, reflektív és interaktív tanulási eljárások, a tanulói önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.

Interaktív tanulási környezet; tanulástámogató és tanulásszervező szoftveralkalmazások, digitális tananyagok értékelése és tervezése.

c)      Szakdolgozat: 10 kredit

Jelentkezési lap